Tumblelog by Soup.io
  • gehi
  • kali187
  • dotmariusz
  • leafnode
  • chemi
  • c1oudy
  • mirriam
  • phishy
  • szatanielica
  • motylkowa
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3252 5a3e 500
Reposted fromroko roko viatatze tatze
2063 bf45 500
Reposted fromgket gket viatatze tatze
0000 bad8 500
Reposted fromZircon Zircon viapleple pleple
3378 6baa 500
Reposted from3ch0 3ch0 viatatze tatze
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viatatze tatze
3981 de00 500
Reposted fromvideogames videogames viatatze tatze
5419 2fe0
Reposted fromantichris antichris viatatze tatze
8546 a845
Reposted fromargasek argasek

Prosto

nie płacz 
jeszcze oczy zabłysną
długą paletą barw 
i góry 
które lubisz 
rozetną nad Tobą niebo
i zasypie cię 
to co większość nazywa szczęściem 
choć to przeważnie lekkość 
i trochę kasy w kieszeni

nie płacz 
to tylko życie

będzie takie jakie chcesz

A. Ballo

Reposted bybluedress bluedress
Reposted fromnaich naich viatatze tatze
2147 cad4 500
Reposted frommowmiwojtek mowmiwojtek viatatze tatze
0381 6592
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viapleple pleple
3032 6f95 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatatze tatze
3027 ae1e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatatze tatze
3024 c60e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatatze tatze
4105 2bf4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakobiety kobiety
3652 e793
Reposted fromverdantforce verdantforce viatatze tatze
4025 2836
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatatze tatze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl